NON PROGREDI EST REGREDI (Neiti į priekį - reiškia eiti atgal)

Veikla


2011 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

1.      Trumpa informacija apie mokyklą.  
   2010-2011 m. m. Šilutės Vydūno gimnazijoje buvo sukomplektuota 16 klasių, kuriose mokėsi 447 mokiniai. Dirbo 60 darbuotojų: t.t. 47 mokytojai (4 iš jų gimnazija – ne pagrindinė darbovietė), psichologas, 2 bibliotekininkai, inžinierius, raštvedė, buhalteris, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, 7 darbininkai.
    Gimnazija vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

2.      Iškeltų prioritetų įgyvendinimas.  
    Gimnazijos 2010-2011 m. m. iškelti tikslai ir uždaviniai iš esmės įgyvendinti.
    Pirmuoju tikslu siekta tobulinti ugdymo turinio planavimą. Tikslas buvo įgyvendinamas per tris  uždavinius: plėtoti vertinimo sistemą, gilinti mokymo(-si) individualizavimą ir diferencijavimą pamokoje ir efektyviai derinti tarpdalykinius integracinius ryšius teminiuose, ilgalaikiuose planuose ir pamokoje. Plėtojant vertinimo sistemą vidaus įsivertino metu atliktas tyrimas, į kurio išvadas mokytojai atsižvelgė planuodami ir vykdydami pedagoginę veiklą. Gilinantis į mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą, organizuotas seminaras šioms kompetencijoms tobulinti. Naudojamas e. dienynas suteikia galimybę mokytojams efektyviau informuoti mokinius, jų tėvus ir kolegas apie mokinio pasiekimus ir pažangą. Įgyvendinant šį tikslą, liko iki galo neišbaigtas vertinimo sistemos modelio parengimas. Gimnazijos mokytojai, išanalizavę atnaujintas Bendrąsias programas, pagal aprobuotus bendrus susitarimus metodinėse grupėse ir metodikos taryboje parengė ilgalaikius planus, kuriuose trūkumų nenurodė ir išorės vertintojai.
    Antruoju tikslu siekta optimizuoti mokymosi krūvį. Buvo iškelti du uždaviniai: kūrybingai ir tikslingai taikyti ugdymo inovacijas bei racionaliai skirstyti mokymosi krūvius mokiniams. Gimnazijos mokytojai aktyviai naudoja informacines technologijas ugdomojoje veikloje. MTP plius projekto, Šilutės rajono savivaldybės ir gimnazijos Ugdymo tobulinimo programos rėmimo lėšomis gimnazija įsigijo kompiuterinę techniką ir atnaujino mokytojų darbo vietas kabinetuose, ugdymo inovacijų centre, informacinių technologijų kabinetuose, bibliotekoje ir skaitykloje.
   Siekiant išvengti didelių mokinių mokymosi krūvių, tobulintas dalykų modulių ir konsultacijų organizavimas. Gimnazijoje plėtojama trumpalaikių konsultacijų sistema, padedanti ir gabiems, ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams nesudarant papildomo mokymosi krūvio gauti trumpalaikes konsultacijas iš mokytojų aktualiomis mokiniui mokomojo dalyko temomis.  Tuo tikslu parengtas konsultacijų tvarkos aprašas.
    Trečiuoju tikslu siekta tobulinti gimnazijos organizacinę struktūrą. Buvo iškelti uždaviniai: plėtoti naujas darbo sistemas – ugdymo inovacijų centrą, mokinių karjeros centrą, vaiko gerovės komisijos,  bibliotekos ir skaityklos veiklą. Mokinių karjeros centro ir  vaiko gerovės komisijos veikla sulaukė teigiamo išorės vertintojų įvertinimo. Šios veiklos gimnazijoje ir toliau plėtojamos atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius. Tobulinant gimnazijos organizacinę struktūrą, lieka iki galo neįgyvendintas bibliotekos modernizavimas. Bibliotekos infrastruktūra atnaujinta, turimos visos moderniai veiklai įgyvendinti reikalingos priemonės, tačiau iki šiol neveikia bibliotekos informacinė sistema MOBIS.

3.      Ryšiai su socialiniais partneriais ir vietos bendruomene.  
   Šilutės Vydūno gimnazija 2010-2011 m. m. aktyviai bendradarbiavo su socialiniais partneriais. Bendradarbiauta pagal įvairias sritis:
1)      mokinių profesinio informavimo tikslais 2010-2011 m. m. įvyko 16 susitikimų su  Lietuvos ir užsienio aukštųjų bei profesinių mokyklų atstovais; mokiniams organizuotos išvykos į Šilutės ugdymo įstaigas, darbo biržą, miesto bankus, AB „Šilutės baldai“, E. Milkiaus IĮ „Raganę“, UAB „Baltijos marmuras“, Šilutės rajono apylinkės teismą (2010-10-11), Kintų žuvivaisos įmonę (2010-11-22);
2)      2011 m. kovo-balandžio mėn. vyko gimnazijos pristatymas būsimiems gimnazistams Šilutės miesto pagrindinėse mokyklose ir atvirų durų diena Šilutės Vydūno gimnazijoje;
3)      prisidėjome prie įvairių akcijų:
-    gimnazijos ekologų klubas „Sfinksas“ 2011-01-10 vykdė pagalbos miško gyvūnams akciją miške;
-    gimnazijos ekologų klubas „Sfinksas“ 2011-02-13 vykdė VšĮ „5 pėdutės“ (gyvūnų globos namų) inicijuojamos paramos benamiams gyvūnams akciją;
-    2011-04-14 gimnazijos bendruomenė dalyvavo Šilutės seniūnijos organizuotoje miesto tvarkymo talkoje;
4)      2010-12-21 į gimnazijos inicijuotas Advento Šv. Mišias Šilutės katalikų bažnyčioje buvo pakviesta miesto bendruomenė;
5)      2011-02-26 buvo organizuotas bendras Šilutės pirmosios gimnazijos ir Vydūno gimnazijos renginys „Gera būti kartu“;
6)      2011-02-15  buvo organizuota konferencija vasario 16 paminėti, kurioje buvo pakviesti visų partijų rajono skyrių lyderiai;
7)      2011-05-26 dalyvavome Šilutės švietimo skyriaus organizuotoje akcijoje  „Draugystės upė“;
8)      2011 gegužės mėnesį buvo organizuota meninė šventė „Skiautinys mano miestui“, skirta Šilutės 500 metų jubiliejui paminėti, taip pat aktyviai dalyvauta Šilutės miesto 500 metų jubiliejinėje šventėje;
9)      įvyko 4 visuotiniai ir 19 klasių tėvų susirinkimų, kuriuose skaityti pranešimai apie gimnazijos mokinių adaptaciją, prevencinę veiklą; gimnazijos internetinėje svetainėje buvo patalpinti informaciniai straipsniai tėvams prevencinėmis, bendravimo psichologijos ir profesinio informavimo temomis: „Apie patyčias“, „Profesija ir karjera“, „Pavojai socialiniuose tinklapiuose“, „Tėvų vaidmuo narkotikų prevencijoje“, „Ką reikia žinoti apie prekybą žmonėmis“, „Kaip bendrauti su paaugliu“. 

4.      Kadrų politika.  
Gimnazija – pagrindinė darbo vieta 43 mokytojams. Iš jų:
 
 
39 – turi pedagogo kvalifikaciją;
 
 
2  – turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
 
 
43 – turi dėstomo dalyko kvalifikaciją;
 
 
8  – turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją;
 
 
2   – mokėsi aukštojoje mokykloje;
 
 
30 – turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją;
 
 
2   – pensinio amžiaus;
 

 
2   – neatestuoti;
 
 
1 – turi eksperto kvalifikacinę kategoriją.
 
Gimnazijos direktorius turi II vadybinę kategoriją, direktoriaus pavaduotojai ugdymui turi II ir III vadybines kategorijos.
 

5.      Ugdymo pasiekimai.

 

 

 

2010-2011 m. m. mokymosi rezultatai:
-          klasių pažangumo vidurkis – 8,15;
-          lankomumo rezultatai – 1 mokiniui tenka 61 praleistos pamokos per metus, t.y. apie 9 dienas;
-          „9“ ir „10“ mokslo metus baigė 32 mokiniai;
-          iš 13 pripažintų geriausiais rajono abiturientų – 3 Vydūno gimnazijos mokiniai.
2010-2011 m. m. Šilutės Vydūno gimnazijos abiturientų egzaminų pasiekimai rodo, kad gimnazistai yra ugdomi kokybiškai.
 
 
 
 
 
 
2010-2011 m.m.
 
 
 
 
 
Valstybiniai brandos egzaminai
 
 
 
Mokykliniai brandos egzaminai
 
 
 
 
 
 
 
Vidurkis
 
 
(laikiusiųjų skaičius)
 
 
 
Vidurkis
 
 
(laikiusiųjų skaičius)
 
 
 
Lietuvių kalba
 
 
 
55,07 (113)
 
 
 
5,6 (5)
 
 
Anglų kalba
 
 
 
40,53 (86)
 
-
 
 
Vokiečių kalba
 
 
 
 
 
69 (1)
 
-
 
 
 
Rusų kalba
 
-
 
-
 
 
 
Istorija
 
 
 
49,55 (76)
 
-
 
 
 
Matematika
 
 
 
46,07 (69)
 
-
 
 
 
Biologija
 
 
 
37,41 (44)
 
-
 
 
 
Fizika
 
 
 
42,08 (12)
 
-
 
 
 
Chemija
 
 
 
47,8 (17)
 
-
 
 
 
Informacinės technologijos
 
 
 
87,5 (2)
 
-
 
 
 
Geografija
 
-
 
 
 
8,3 (6)
 
 
 
Dailė
 
-
 
 
8,67 (3)
 

 

 

 

 

2010-2011 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nebuvo privalomas visiems mokiniams. Šio patikrinimo rezultatai:
 
 
 
 
Dalykai
 
 
 
 
 
Pagrindinio ugdymo pasiekimų įvertinimo vidurkis
 
 
 
Metinio pažymio vidurkis
 
 
 
Lietuvių kalba
 
 
6,5
 
 
 
6,4
 
 
 
Matematika
 
 
 
7,0
 
 
7,8
 
118 abiturientų (100%) įgijo vidurinį išsilavinimą.
Tolesnė abiturientų veikla:
 
 
 
 
 
Universitetuose studijuoja 72 (61,01 %) mokiniai:
 
 
 
 
Kolegijose studijuoja 24 (20,33 %) mokinių:
 
 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 
4
 
 
 
Kauno kolegija
 
2
 
 
 
Kauno technologijos universitetas
 
5
 
 
 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
 
 
3
 
 
Klaipėdos universitetas
 
 
17
 
 
Klaipėdos valstybinė kolegija
 
 
8
 
 
LCC tarptautinis universitetas
 
2
 
 
 
Klaipėdos aukštoji jūreivystės mokykla
 
 
4
 
 
Aleksandro Stulginskio universitetas
 
1
 
 
 
Klaipėdos socialinių mokslų kolegija
 
 
2
 
 
ISM vadybos ir ekonomikos universitetas
 
1
 
 
 
Vilniaus dizaino kolegija
 
 
1
 
 
Mykolo Romerio universitetas
 
4
 
 
 
Vilniaus kolegija
 
 
3
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
5
 
 
 
Roskildo Biznio koledžas (Danija)
 
 
1
 
 
Vilniaus dailės akademija
 
2
 
 
 
 
 
Profesinėse mokyklose mokosi  3 (2,54 %) mokiniai:
 
 
Lietuvos edukologijos universitetas
 
1
 
 
 
Medininkų pasieniečių mokykla
 
 
2
 
 
Vilniaus universitetas
 
15
 
 
 
Šilutės Turizmo ir paslaugų verslo mokykla
 
1
 
 
 
Vytauto Didžiojo universitetas
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesimoko, išvykę dirbti į užsienį 19 (16,10 %) mokinių
 
 
Šiaulių universitetas
 
2
 
 
 
Aahrus universitetas (Danija)
 
1
 
 
 
Aalborgo universitetas (Danija)
 
1
 
 
 
De Montford universitetas (Didžioji Britanija)
 
1
 
 
 
Warwick Morse universitetas (Didžioji Britanija)
 
1
 
 
... universitetas (Didžioji Britanija)
 
 
2
 
 

 

 

 

 

2010–2011 m. m. 103 gimnazistai (100%) įgijo pagrindinį išsilavinimą. Iš jų 2011-2012 mokslo metais tęsia mokslą Vydūno gimnazijoje 98 mokiniai. 5 mokiniai mokosi kitose mokymo įstaigose.
 
    Gimnazija sudaro sąlygas tobulėti gabiems mokiniams. 2010-2011 m. m. mūsų mokiniai rajoninėse dalykų olimpiadose laimėjo 46 prizines vietas. Rajono įvairių sporto šakų varžybose laimėta 11 prizinių vietų. Respublikinėje anglų kalbos olimpiadoje laimėta 3 vieta, fizikos olimpiadoje – 4 vieta. Respublikiniame K. Baršausko fizikos čempionate dalyvavo 7 mokiniai, laimėtos nuo 5 iki 29 vietos. Rietavo Žemaitijos zonos komandinėje matematikos olimpiadoje gimnazijos komanda laimėjo 3 vietą. Respublikiniame geografinio rašinio konkurse „Mano atrasta Lietuva“ laimėta 3 vieta. Respublikiniame kalėdinių piešinių konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ laimėta 1 vieta. Respublikiniame ekonomistų VEMPo verslo konkurse laimėta 2 vieta, verslo čempionate – 4 vieta.
    Tarptautiniame informacinių technologijų konkurse „Bebras“ pirmųjų 50 vietų tarpe buvo 8 gimnazijos mokiniai.
            Du gimnazijos mokiniai yra tarp 50 stipriausių matematikų Lietuvoje, jie buvo apdovanoti „Kengūros“ specialiaisiais prizais.
 

6.      Dalyvavimas projektuose

 

 

 

Dalyvauta trijuose šalies mastu organizuojamuose projektuose:
- Rietavo L. Ivinskio gimnazijos inicijuotame matematikų turnyro projekte mokytojo K. Šikšniaus taurei laimėti (dalyvaujame nuo 2000 metų) viena iš gimnazistų komandų užėmė 3 vietą;.
- Tarptautinio „Junior Achievement“ projekto (dalyvaujame nuo 1996 metų) respublikinėje mokinių mokomųjų bendrovių mugėje buvo pristatytos gimnazijos MMB;
- pilietinio ugdymo projekte „ESF akademija“ gimnazistai sėkmingai baigė 2 kursą.
Dalyvauta keturiuose tarptautiniuose projektuose:
- Gimnazija, kaip UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo narė, dalyvauja UNESCO organizuotuose projektuose. Gegužės mėnesį gimnazijos aktų salėje vyko UNESCO inicijuota pamoka „The Big Story“ („Gyvenimo istorija“), liepos mėnesį dalyvauta etnokultūrinėje stovykloje „Kukutinė“, lapkričio mėnesį – UNESCO inicijuotame seminare – „Mokausi iš kino“ bei 10-ojoje Azijos ir Europos šalių UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo konferencijoje, gruodžio mėnesį – Lietuvos UNESCO asocijuotų mokyklų metiniame susirinkime.
- Projekte „Europos kaimynai“ (dalyvaujame nuo 1997 metų) bendradarbiavome su partneriais iš Vokietijos ir Latvijos mokyklų;
- Europos Sąjungos mokinių mainų projekte su  Vokietijos Vesterštėdės gimnazija (dalyvaujame nuo 1998 metų) vykdėme šalių pažinimo projektus;
- tarptautiniame Lietuvos – Suomijos - Ispanijos mokinių mainų projekte (dalyvaujame nuo 2010 metų) mokiniai vyko į projekto „Architektūra ir architektai“ baigiamąjį etapą bei į mainų projektą su Ispanijos Valensijos Les Carolines mokykla.
 

7.      Krepšelio lėšų panaudojimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 metams

 
 
 
Skirta
 
 
 
Gauta
 
 
 
Išleista
 
 
 
Tenka 1 mokiniui
 
 
 
DU
 
 
 
1469000
 
 
 
1469000
 
 
 
1469000
 
 
 
3286
 
 
 
Sodra
 
 
 
452100
 
 
 
452100
 
 
 
452100
 
 
 
1011
 
 
 
Spaudiniai ir ugdymo priemonės
 
 
 
12000
 
 
 
12000
 
 
 
12000
 
 
 
27
 
 
 
Kvalifikacija
 
 
 
3757
 
 
 
3757
 
 
 
3757
 
 
 
8
 
 
 
Komandiruotės
 
 
 
5773
 
 
 
5773
 
 
 
5773
 
 
 
13
 
 
 
Kt. prekės
 
 
 
32912
 
 
 
32912
 
 
 
32912
 
 
 
74
 
 
 
Kt. paslaugos
 
 
 
39858
 
 
 
39858
 
 
 
39858
 
 
 
89
 
 
 
 
 
Iš viso:
 
 
 
2015400
 
 
 
2015400
 
 
 
2015400
 
 
4508

 

 

8.      Kitos lėšos (rėmėjų) ir jų panaudojimas.

 

 

 

 
 
 
 
 
Lėšų šaltinis
 
 
 
 
Gauta
 
 
 
 
Kas pirkta
 
 
 
 
Išleista
 
 
 
2 % gyventojų pajamų mokesčio
 
 
 
1756,40
 
 
 
Žaliuzės kabinetams
 
 
 
2068,89
 
 
 
Ugdymo tobulinimo programos rėmimo fondas
 
 
 
22660
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopijavimo paslaugos
 
 
 
11627,08
 
 
 
 
 
Interneto svetainės domenas
 
 
 
70,18
 
 
 
 
 
Vadovėliai
 
 
 
3575,76
 
 
 
 
 
Mokymo priemonės
 
 
 
451,33
 
 
 
 
 
 
 
Išlaidos tarptautiniams mainų projektams
 
 
 
734,10
 
 
 
 
 
Mokinių kelionės į olimpiadas
 
 
 
698
 
 
 
 
 
Priemonės renginių organizavimui
 
 
592,01
 
 

9.      Ugdymosi aplinkos ir sąlygų gerinimas.

 

 

 

    Nuo 2008 m. Šilutės Vydūno gimnazija dalyvauja dvejuose ŠMM ir ES SF „Mokyklų tobulinimo programa plius“ projektuose „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ ir „Gamtos mokslų technologijų ir menų infrastruktūros gerinimas“, skirtuose tobulinti ugdymo(-si) sąlygas. Pagal šiuos projektus 2011 m. gimnazija gavo 2 interaktyvias lentas, daugiafunkcinį spausdinimo aparatą, kompiuterius, multimedijos projektorius, dokumentų kamerą, grafinę planšetę, muzikos instrumentus, fizikos, chemijos, biologijos laboratoriniams darbams vykdyti skirtas priemones, dailės ir keramikos darbams skirtas priemones, berniukų technologijų kabinetui skirtą įrangą ir priemones, baldus kabinetams.
    Pagal pateiktą paraišką 2011 metų pavasarį iš savivaldybės gauta 13 nešiojamų kompiuterių mokytojų darbo vietų su elektroniniu dienynu modernizavimui.
2011 m. panaudojant mokinio krepšelio lėšas įsigyti nauji vadovėliai, įvairios mokomosios priemonės, 16 kompiuterių technologijų kabinetui atnaujinti, inventorius sporto ir aktų salėms.
2011 m. rudenį  Kūno kultūros ir sporto departamentui prie LRV pateikta paraiška gimnazijos stadiono renovacijai.

 

 

10.      Problemos, kurias būtina spręsti kartu su savivaldybe. 

 

 

    Gimnazijos pastato renovacijos (baigta 2008 m

. gruodžio mėn.) trūkumų šalinimas.    

 

 

 

 

    Gimnazijos sporto salės atidėtos statybos vykdymas pagal VIPą.

 

 

 

 


 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                                             Marina Stirbienė

 

 

 

 

 

Informacija apie darbo užmokestį

 

 

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (Lt):

 

Pareigybės pavadinimas
2008
2009 - I
2009 - II
2009 - III
2009 - IV
2010 - I
2010  - II
2010  - III
2010 - IV
2011 - I
2011 - II
2011 - III
2011 - IV
2011 metų vid.
2012 - I
2012 - II
2012 - III
Direktorius
5000
5522
5549
5296
4424
4540
4540
4866
-
-
4274
4689
4830
4597
4830
4830
4902
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
3585
4360
4354
4221
3509
3509
3755
3722
4706
4590
4219
4230
3983
4256
3816
3816
3929
Vyr. buhalteris
2144
1975
2304
2268
2196
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
2219
2019
1952
1952
1962
Mokytojas ekspertas
3183
4109
2645
4084
3474
3352
3352
3553
3193
3236
3236
3440
3182
3274
3305
3305
3295
Mokytojas metodininkas
2795
3479
3311
3128
2776
2734
2711
2745
3198
2640
2657
2705
2803
2701
2771
2714
2824
Vyresnysis mokytojas
3322
2544
3005
2916
2539
2252
2223
2152
2194
2303
2153
2116
2115
2172
1833
1980
2251
Mokytojas
1992
3018
3173
2510
2051
1975
1907
1833
2521
1318
1953
1933
1970
1959
1137
958
1300
Neatestuotas mokytojas
-
542
559
951
1125
1090
1090
908
2205
2389
906
796
0
965
0
0
0
Bibliotekininkas
1891
1664
1664
1733
1830
1647
1647
1714
1697
1697
1647
1648
1647
1660
1647
1669
1707
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
1699
2019
1700
1417
-
1376
1376
1376
1443
1576
1576
1576
1892
1655
1632
1632
1580
Raštvedė
1159
1075
1242
1238
1193
949
949
949
949
949
949
949
949
949
949
949
949
Valytoja
852
1000
1067
1010
847
800
800
800
800
800
800
800
837
809
877
800
833
Pastatų priežiūros darbininkas
545
487
500
500
400
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
833
Inžinierius
934
960
960
945
915
915
915
1085
1320
1191
1191
1190
1541
1278
1191
1191
1202
Kiemsargis
698
800
802
807
533
800
800
800
800
800
800
800
963
841
800
800
833

 

 

 Finansinės būklės ir veiklos ataskaita pagal 2010 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis

Balansas 2010 

 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės  ir veiklos rezultatų ataskaita 2011m

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas metinis

Lentelė Nr.1

Lentelė Nr.2

Lentelė Nr.3

Lentelė Nr.4

Lentelė Nr.5

Lentelė Nr.6

Lentelė Nr.7

Lentelė Nr.8

Lentelė Nr.9

Lentelė Nr.10

Lentelė Nr.11

Lentelė Nr.12

 2012 metų finansinės ataskaitos

I ketvirtis

II ketirtis