NON PROGREDI EST REGREDI (Neiti į priekį - reiškia eiti atgal)

Priėmimas

 

 

PATVIRTINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos
Direktoriaus 2012-04-13
įsakymu Nr. V1-6-104
 
ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA
 
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ
TVARKOS APRAŠAS
 
I.                                      BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1.1.      Mokinių priėmimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą mokytis bei klasių komplektavimą Šilutės Vydūno gimnazijoje.
1.2.      Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis LR ŠM ministro 2005-04-05 įsakymu Nr. Isak-556 patvirtintu „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu“ ir Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimu Nr. Tl-306 „Dėl mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo“.
 
II.                                   PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO IR VIDURINIO
UGDYMO PROGRAMAS
 
1.1        Gimnazija vykdo šias formaliojo švietimo programas: pagrindinio ugdymo 2 dalies ir vidurinio ugdymo programas.
1.2        Asmenys mokytis pagal pagrindinio ugdymo 2 dalies, vidurinio ugdymo programas priimami laikantis galiojančiu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu“.
1.3        Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas asmuo, turintis pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.
1.4        Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pagrindinio ugdymo 2 dalies ar vidurinio ugdymo programą, priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – gimnazijai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.
 
III.                                PRIĖMIMO DOKUMENTAI IR JŲ FORMINIMAS
 
3.1.   Asmuo, pageidaujantis mokytis, gimnazijos direktoriui pateikia prašymą. Prašymą už mokinį iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–16 metų mokinys – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.
3.2.   Prašymai registruojami gimnazijos raštinėje nuo gegužės 4 d. iki gegužės 23 d. Prie prašymo pridedama 1 pusmečio (I ir II trimestrų) mokymosi pasiekimų pažymos kopija arba išrašas iš e-dienyno, pageidautina, kad būtų patvirtintas klasės auklėtojo.
3.3.   Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo 2 dalies (9 klasės) ar vidurinio ugdymo (11 klasės) programą, pasibaigus ugdymo procesui birželio mėnesį prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
3.4.   Asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jos atitinka.
3.5.   Asmuo, baigęs užsienio šalies pagrindinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį, vidurinio ugdymo programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka.
3.6.   Pagrindinės mokyklos mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo (10 klasės) programą, įgiję atitinkamą išsilavinimą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens (11 klasės) ugdymo programą gimnazijoje, gimnazijos direktoriui pateikia tik prašymą.
3.7.   Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas asmuo, turintis pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą.
3.8.   Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.
3.9.   Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu bei gimnazijos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.
3.10. Abu sutarties egzempliorius pasirašo gimnazijos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą.
3.11. Už mokinio iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų).
3.12. 14–16 metų mokinys sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.
3.13. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje.
3.14. Sudarius mokymo sutartį asmuo įrašomas į mokyklos abėcėlinę knygą, formuojama jo asmens byla, kurioje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui.
3.15. Mokiniui išvykus iš gimnazijos, jo asmens byla lieka gimnazijoje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių (Žin., 2001, Nr. 30-1009) 13 priede nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.
 
IV.                                 PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ LAIKAS IR KRITERIJAI
 
4.1.      Mokinių priėmimas mokytis pradedamas pasibaigus ugdymo procesui ir baigiamas rugsėjo 1 dieną.
4.2.      Mokinys turi teisę rinktis mokyklą ir per mokslo metus ją keisti.
4.3.      Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose. Jei per mokslo metus į mokyklą atvyksta mokinys ir joje nėra laisvų vietų, jis gali būti priimtas išimties tvarka gavus iš Švietimo skyriaus raštišką sutikimą. Šiuo atveju maksimalus mokinių skaičius klasėje gali būti didinamas ne daugiau kaip 2 mokiniais. Jei gimnazijoje nėra laisvų vietų, gimnazijos direktorius mokinį siunčia į artimiausią tą pačią programą vykdančią mokyklą.
4.4.      Pasibaigus ugdymo procesui birželio mėnesį gimnazijos nustatytu laiku mokiniai atvyksta į priėmimo komisiją, kurią skiria direktorius iš gimnazijos darbuotojų. Priėmimo komisija pokalbio metu susipažįsta su mokiniais, išsiaiškina mokinių gebėjimus bei interesus ir konsultuoja mokinius dėl ugdymo krypties pasirinkimo.
4.5.      Į gimnaziją pirmumo teise priimami:
4.5.1.      iš nepilnų pagrindinių mokyklų, į trečiąsias gimnazijos klases - Šilutės mieste gyvenantys ir kaimo reorganizuotų vidurinių mokyklų mokiniai;
4.5.2.      mokiniai, turintys aukštesnius mokymosi pasiekimus;
4.5.3.      į likusias laisvas vietas: našlaičiai; vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus; specialiųjų poreikių vaikai; vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje; vaikai, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
4.5.4.      pagal prašymo pateikimo registracijos eilę.
 
V.                                    KLASIŲ KOMPLEKTAVIMAS
 
5.1.     Klasės mokykloje komplektuojamos  vadovaujantis šiais kriterijais: minimalus mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,  skaičius klasėje –26, maksimalus – 30;
5.2.     Gimnazijose pirmiausiai komplektuojamos vidurinio ugdymo programas įgyvendinančios klasės (3-4), 1-2 klasių komplektų skaičius nustatomas įvertinus mokyklos projektinį pajėgumą (patalpas).
5.3.      Gimnazijos direktorius  iki kovo 1 d. pateikia  Švietimo skyriui  duomenis dėl 9- 12 klasių komplektų skaičiaus, nurodydamas kiekvienos komplektuojamos klasės mokinių skaičių.
5.4.      Klasių komplektų skaičių nustato Savivaldybės taryba iki kovo 31 d., o iki spalio 1 d. pagal gimnazijos pateiktus duomenis patikslina.
5.5.      Mokinių paskirstymas į klases (srautus) įforminamas direktoriaus įsakymu(-ais).
 
VI.              BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
Mokyklos direktorius yra atsakingas už šio Tvarkos aprašo įgyvendinimą ir klasių komplektavimą.