NON PROGREDI EST REGREDI (Neiti į priekį - reiškia eiti atgal)

Nuostatai

 

PATVIRTINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos 2012-02-02
Direktoriaus įsakymu Nr. V-1-6-75
 
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.           Visų mokymo įstaigos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią mokymo įstaigos aplinką visiems mokiniams, mokytojams, klasių vadovams, kitiems darbuotojams ir jų šeimos nariams. Kad įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas su kitais taptų įpročiu ir kiekvienas asmuo būtų atsakingas už save ir kitus.
1.2.           Mokiniai turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių (toliau – Taisyklės), žinoti moralės ir etikos principus ir gyventi pagal juos.
II. MOKINIO TEISĖS
2. Mokinys turi teisę:
2.1.     Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
2.2.     Gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;
2.3.     Gauti psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę bei sveikatos priežiūros pagalbą;
2.6.     Dalyvauti mokymo įstaigos savivaldos veikloje, įvairiuose popamokiniuose renginiuose, projektinėje veikloje pagal savo poreikius ir pomėgius;
2.7.     Būti supažindintam su saugos reikalavimais bei mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis;
2.8.     Būti tinkamai informuotam apie savo teises ir pareigas;
2.9.     Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
III. MOKINIO PAREIGOS
 
3. Mokinys privalo:
3.1.     Stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo sugebėjimus, gerbti mokymo įstaigos bendruomenės narius ir jų nuomonę.
3.2.     Nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti jų be pateisinamos priežasties. Apie nebuvimą pamokose dėl ligos ar kitų priežasčių mokinys, tėvai, globėjai privalo raštu ar žodžiu informuoti auklėtoją, kuratorių. Praleidę pamokas dėl ligos mokiniai privalo pristatyti gydytojo pažymą.
3.3.     Mokinys privalo vilkėti uniformą pagal Gimnazisto uniformos nuostatus.
3.4.     Laikytis higienos reikalavimų: mokymo įstaigoje vilkėti tvarkingą ir švarią aprangą, patalpose būti be kepurės ir striukės.
3.5.     Pasiruošti pamokoms, turėti mokymuisi reikalingas priemones.
3.6.     Pamokų metu stropiai mokytis, netrukdyti kitiems mokiniams. Atlikti mokytojo, auklėtojo pateiktas užduotis.
3.7.     Ugdymo proceso metu iš mokymo įstaigos ar iš pamokos išeiti tik mokytojui ar klasės vadovui leidus.
3.8.     Pamokų ir pertraukų metu nebėgioti, netriukšmauti, nešiukšlinti, kultūringai elgtis.
3.9.     Stropiai atlikti atsakingų asmenų paskirtas pareigas.
3.10.   Tausoti mokymo įstaigos ir bendruomenės narių turtą, taupyti elektros energiją, vandenį.
3.11.   Už sugadintą mokymo įstaigos turtą atlyginti nustatyta tvarka.
3.12.   Mokymo įstaigos bibliotekoje, skaitykloje, valgykloje ir kitose bendrose patalpose laikytis tose patalpose nustatytos tvarkos.
3.13.   Dalyvauti popamokiniuose renginiuose, projektinėje veikloje pagal savo pomėgius ir poreikius.
3.14.   Pamokų, popamokinės veiklos, organizuotų švenčių ir išvykų metu laikytis mokytojų, trenerių, klasės vadovų nurodymų, saugaus elgesio taisyklių.
3.15.   Žinoti ir laikytis saugaus eismo ir darbo saugos taisyklių.
IV. MOKINIUI DRAUDŽIAMA
4.        Mokymo įstaigoje, jos teritorijoje ir gimnazijos organizuotuose renginiuose bei išvykose mokiniui draudžiama:
4.1.     Naudoti fizinį, psichologinį smurtą: muštis, vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti kitus, reikalauti pinigų ar daiktų;
4.2.     Rūkyti, vartoti alkoholį, narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas, būti rūkančiųjų susibūrimo vietose;
4.3.     Atsinešti degtukus, žiebtuvėlius, dujų balionėlius, peilius, pirotechnines, sprogstamąsias medžiagas;
4.4.     Per pamokas naudotis mobiliaisiais telefonais. Nesilaikant šio reikalavimo telefonai paimami ir grąžinami tėvams (globėjams, rūpintojams);
4.5.     Pamokų metu kramtyti kramtomąją gumą, valgyti;
4.6.     Lošti kortomis ir kitus azartinius žaidimus;
4.7.     Be kabineto vadovo žinios jungti elektros prietaisus, darinėti langus.
V. MOKINIO DIENOTVARKĖ
5.1.     Mokinys privalo laikytis Mokinio tvarkaraščio, patvirtinto gimnazijos direktoriaus.
5.2.     Laisvos pamokos metu likti gimnazijoje.
VI. PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS
6.1. Paskatinimai:
6.1.1   Pagyrimai, padėkos informacinėse priemonėse ir susirinkimuose;
6.1.2.  Padėkos raštai už aktyvų dalyvavimą renginiuose bei gerą mokymąsi;
6.1.3.  Apdovanojimai atminimo dovanomis;
6.1.4.  Bilietai į įvairius renginius;
6.1.5.  Ekskursijos Lietuvoje ir už Lietuvos ribų aktyviausiems ir geriausiai besimokantiems mokiniams.
6.2. Pažeidus Mokinio elgesio taisykles taikomos šios nuobaudos:
6.2.1.  Klasės vadovo įspėjimas žodžiu ar raštu;
6.2.2.  Informacinis raštas tėvams (globėjams, rūpintojams) apie netinkamą elgesį;
6.2.3.  Tėvų (globėjų, rūpintojų) iškvietimas į ugdymo įstaigą pokalbiui.
6.2.4.  Už sistemingus Mokinio elgesio taisyklių pažeidimus mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, Mokytojų taryboje, įrašomas į rizikos grupės mokinių, su kuriais dirbamas prevencinis darbas, sąrašą.
6.3. Direktoriaus įsakymu skiriamos drausminės nuobaudos:
6.3.1.  Pastaba;
6.3.2.  Papeikimas;
6.3.3.  Pašalinimas iš pamokų;
6.3.4.  Pašalinimas iš mokymo įstaigos.
Mokinio pašalinimo iš mokymo įstaigos klausimas gali būti sprendžiamas už ypač grubius nusižengimus: muštynes, vagystę, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą ir (ar) vartojimą, pardavimą, buvimą apsvaigus mokymo įstaigoje, pasikartojantį pamokų be rimtos priežasties praleidinėjimą, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę mokymo įstaigos bendruomenės narių saugumui.
Sprendimą dėl mokinio iki 16 metų šalinimo priima Gimnazijos taryba išnagrinėjusi taikytas poveikio priemones ir gavus savivaldybės švietimo padalinio (steigėjo) raštišką sutikimą.
VII. FINANSINĖ ATSAKOMYBĖ
7.1.     Už mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus suolus, suplėšytas ar pamestas knygas ir pan.) atsako jis ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai).
7.2.     Mokymo įstaigos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) iki nurodyto termino sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar apmokėti jo remonto išlaidas pagal pateiktus dokumentus.
 
____________________
 
 
 
PATVIRTINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos 2012-02-02
Direktoriaus įsakymu Nr. V-1-6-74
 
GIMNAZISTO UNIFORMOS NUOSTATAI
 
 
1.              Uniformos dėvėjimas yra gimnazisto pareiga, tai - pagarbos išraiška mokymo įstaigai, bendramoksliams, pedagogams.
2.              Uniforma yra kasdienė ir šventinė.
3.              Kasdienę gimnazisto uniformą dėvima darbo dienomis:
3.1.        Vaikinams – tamsiai mėlynos spalvos švarkas, klasikinės formos kelnės ar džinsai, marškiniai arba marškinėliai.
3.2.        Merginoms – tamsiai mėlynas švarkas, sijonas arba kelnės, palaidinė arba marškinėliai.
 
3.3.        Vietoje švarko galima dėvėti mėlynus trikotažinius marškinėlius su gimnazijos ženklu.
4.              Kasdienė gimnazisto uniforma dėvima nuo spalio 1d. iki gegužės 1d.
5.              Šventinė gimnazisto uniforma:
5.1.        Vaikinams – tamsiai mėlynas švarkas, klasikinės formos kelnės ar džinsai, balti marškiniai ir kaklaraištis.
5.2.        Merginoms – tamsiai mėlynas švarkas, sijonas arba kelnės, balta palaidinė.
6.              Šventinė uniforma privaloma: rugsėjo 1-ąją, paskutinio skambučio šventėje, per egzaminus, olimpiadas, konkursus, gimnaziją reprezentuojančius oficialius renginius, gimnazijoje lankantis kviestiniams svečiams.
7.              Jei mokinys atėjo į pamokas be uniformos, dalyko mokytojas privalo gimnazistą nusiųsti pas pavaduotoją arba direktorių rašyti pasiaiškinimo dėl Gimnazisto uniformos nuostatų nesilaikymo. Išsiaiškinus aplinkybes, nusprendžiama, ar gimnazistas turi persirengti, ar gali  dalyvauti tos dienos pamokose be uniformos. Mokytojas nuostatus pažeidusių mokinių pavardes fiksuoja gimnazisto uniformos tikrinimo akte. Klasės auklėtojas ar kuratorius apie tai informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).
8.              Be uniformos mokinys į gimnaziją gali ateiti ugdymo plane numatytų netradicinių užsiėmimų (sporto švenčių, talkų, išvykų, švaros dienų ar pan.) metu arba turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką prašymą su gimnazijos vadovų leidimu.
9.              Mokytojui leidus galima nedėvėti uniformos per technologijų pamokas, atliekant užduotis, susijusias su darbine veikla, ruošiantis ir dalyvaujant renginiuose.
10.          Kūno kultūros pamokose gimnazistas privalo vilkėti sportinę aprangą bei avalynę.
11.          Vaiko gerovės komisija, mokinių taryba ir administracijos atstovai kartą per savaitę tikrina, kaip dėvimos uniformos. Rezultatai fiksuojami gimnazisto uniformos tikrinimo aktuose.
12.          Gimnazistas, nesilaikantis gimnazisto uniformos nuostatų, svarstomas Vaikų gerovės komisijos posėdžiuose. Jam skiriamos Mokinio elgesio taisyklėse numatytos drausminamosios nuobaudos, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).
13.          Gimnazistui atsisakius dėvėti uniformą, gimnazija turi teisę nutraukti mokinio mokymosi sutartį su juo ar jo tėvais (globėjais, rūpintojais).
 
 
 
 
 
GIMNAZIJOS NUOSTATAI

Turinys:

I. Bendrosios nuostatos.

II. Gimnazijos struktūra.

III. Moksleivių priėmimas į gimnaziją.

IV. Gimnazijos misija.

V. Gimnazijos funkcijos.

VI. Gimnazijos bendruomenės narių teisės ir pareigos.

VII. Savivalda.

VIII. Valdymas.

IX. Darbuotojų priėmimas į darbą ir darbo apmokėjimas.

X. Vadovų ir pedagogų atestacija.

XI. Archyvas ir raštvedyba.

XII. Baigiamųjų egzaminų organizavimas. Išsilavinimo pažymėjimų išdavimas.

XIII. Gimnazijos ryšiai.

XIV. Gimnazijos veiklos priežiūra.

XV. Turtas, lėšų šaltiniai ir jų naudojimas.

XVI. Atsakomybė.

XVII. Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės.

XVIII. Nuostatų tvirtinimas, keitimas ir papildymas.

XIX. Reorganizavimas ir likvidavimas.

XX. Registravimas.

 

 

 

► I. Bendrosios nuostatos

 

1. Gimnazijos pavadinimas:

1.1. Šilutės Vydūno gimnazija (pilnas pavadinimas);

1.2. Gymnasium Vydunas (pavadinimas anglų kalba);

1.3. Vydūno gimnazija (sutrumpintas pavadinimas).

 

2. Gimnazijos veiklos pradžia ir tęstinumas:

2.1. Įsteigta 1928 m.;

2.2. Reorganizuota į progimnaziją 1932 m.;

2.3. Reorganizuota į gimnaziją 1934 m.;

2.4. Pradėta vadinti Vydūno vardu 1937 m.;

2.5. Veikla nutraukta 1939 m.;

2.6. Atkurta Šilutės Vydūno vidurinė mokykla 1993 m.;

2.7. Reorganizuota į gimnaziją 1998 m.

2.8. Gimnazijos adresas – Atgimimo alėja 3, 5730 Šilutė.

 

3. Gimnazija yra pelno nesiekianti savivaldybės įstaiga:

3.1. Gimnazijos steigėjas yra Šilutės rajono taryba – kodas 8869822, adresas – Dariaus ir Girėno g. 1, 5730 Šilutė;

3.2. Pagrindinė mokymo forma – dieninė;

3.3. Pagrindinė gimnazijos veiklos rūšis – bendrasis vidurinis mokymas – kodas 80.21.30;

3.4. Gimnazijos veiklą koordinuoja Šilutės rajono savivaldybės taryba – kodas 886922;

3.5. Gimnazijos išduodami išsilavinimo pažymėjimai:

3.5.1. Brandos atestatas – kodas 3010, 3012;

3.5.2 Brandos atestato priedas – kodas 3012 G;

3.5.3. Pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimas – kodas 2001;

3.5.4. Bendrojo išsilavinimo pažymėjimas – kodas 2008.

 

4. Gimnazija savo veiklą grindžia:

4.1. Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos RespublikosVyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos, beiŠilutės rajono savivaldybės teisės aktais.

4.2. Šilutės Vydūno gimnazijos nuostatais (toliau – nuostatai).

 

Turinys 

 

 

► II. Gimnazijos struktūra

 

5. Bendrasis vidurinis išsilavinimas įgyjamas keturmetėje gimnazijoje su bendrojo lavinimo klasėmis(iki 2003 09 01).

5.1. Pagrindinį išsilavinimą moksleiviai įgyja bendrojo lavinimo, pirmojoje ir antrojoje gimnazijos klasėse:

5.1.1. Pirmojoje ir antrojoje gimnazijos klasėse moksleiviams sudaromos sąlygos išsiaiškinti savoasmenybės kryptingumą (gabumus, charakterį, motyvus) ir rinktis mokymosi profilį;

5.1.2. Sėkmingai baigusiems antrąją gimnazijos klasę išduodamas pagrindinio išsilavinimopažymėjimas. 

5.2. Vidurinį išsilavinimą moksleiviai įgyja trečiojoje ir ketvirtojoje gimnazijos klasėse:

5.2.1. Trečiojoje ir ketvirtojoje gimnazijos klasėse moksleiviams sudaromos sąlygos atskleisti irrealizuoti savo asmenybės kryptingumą bei apsispręsti dėl tolimesnių studijų ar darbo;

5.2.2. Sėkmingai baigusiems ketvirtąją gimnazijos klasę išduodamas brandos atestatas.

5.3. Moksleiviams, stojantiems į gimnaziją, gali būti sudaromos parengiamosios klasės, grupės arkursai pasirengimo skirtumams išlyginti.

 

 

Turinys 

 

 

6. Moksleiviai priimami į visas gimnazijos klases nepriklausomai nuo jų gyvenamos vietos, tautybės ar socialinės padėties. Esant konkursui, vadovaujamasi šiais kriterijais:

6.1. Mokymosi pasiekimais;

6.2. Pasiekimais moksleivių olimpiadose, konkursuose ir varžybose;

6.3. Praktinės veiklos rezultatais;

6.4. Mokytojų rekomendacijomis;

6.5. Diagnostinio testo rezultatais.

 

Turinys 

 

 

 

7. Gimnazija siekia šių moksleivių ugdymo tikslų:

7.1. Fundamentalių žinių ir plataus kultūrinio akiračio;

7.2. Humanistinės pasaulėžiūros ir kritinio mąstymo;

7.3. Mokėjimo pažinti save ir suvokti savo vertę;

7.4. Sugebėjimo nuolatos mokytis, tobulėti ir dalyvauti kaitoje.

 

8. Gimnazija siekia šių ugdymo dimensijų įgyvendinimo:

8.1. Ugdymo turinio integravimo ir diferencijavimo;

8.2. Teorinių ir praktinių ugdymo metodų sintezės;

8.3. Visapusiško ugdymo pasiekimų vertinimo;

8.4. Konstruktyvios moksleivių – mokytojų – vadovų – tėvų sąveikos.

 

9. Gimnazija siekia šių ugdymo principų realizavimo:

9.1. Nuo žinių gavimo ir įsiminimo – link jų atradimo ir pritaikymo;

9.2. Nuo žinių dėl žinių – link sąmoningo, suinteresuoto jų siekimo;

9.3. Nuo padrikų žinių gavimo ir įsiminimo – link integralaus pasaulio suvokimo;

9.4. Nuo žinojimo - link interpretavimo;

9.5. Nuo mokytojo radijo – link mokytojo vedlio;

9.6. Nuo komandinės mokytojo ir mokinio sąveikos – link jų konstruktyvaus bendradarbiavimo;

9.7. Nuo vertinimo – link savęs įvertinimo;

9.8. Nuo ugdymo – link saviugdos;

9.9. Nuo mąstymo stereotipų – link kritinio mąstymo;

9.10. Iš teorijos – į praktiką, o iš praktikos – į kūrybą;

9.11. Nuo abejonės ir nuostabos – link prasmės ir filosofijos.

 

 

Turinys 

 

 

10. Gimnazija:

10.1. Teikia bendrąjį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;

10.2. Sudaro galimybes moksleiviams rinktis humanitarinį arba realinį mokymosi profilį;

10.3. Formuoja ir įgyvendina individualų ugdymo planą ir programas, suderintus su bendraisiaisplanais ir programomis ir tenkinančius moksleivių ugdymosi poreikius;

10.4. Sukuria sąlygas moksleivių teorinei ir praktinei veiklai;

10.5. Rūpinasi sveika ir saugia ugdymosi aplinka;

10.6. Padeda moksleiviams išsiugdyti sveikos gyvensenos nuostatas ir įgūdžius;

10.7. Organizuoja moksleivių maitinimą, pavėžėjimą, apgyvendinimą bendrabutyje ir poilsį;

10.8. Teikia moksleiviams medicininę, psichologinę ir informacinę pagalbą;

10.9. Sudaro galimybes moksleiviams, stojantiems į gimnaziją, išlyginti pasirengimo skirtumus;

10.10. Organizuoja ugdymo planuose nenumatytą tėvų mokamą popamokinę veiklą;

10.11. Vertina moksleivių žinias, gebėjimus ir įgūdžius dešimties balų sistema;

10.12. Informuoja moksleivių tėvus (globėjus) apie mokymąsi ir elgesį;

10.13. Vykdo pagrindinės ir vidurinės mokyklos baigiamuosius egzaminus;

10.14. Vykdo keliamuosius egzaminus ir įskaitas po moksleivių papildomo darbo;

10.15. Išduoda išsilavinimo dokumentus;

10.16. Atlieka vidinį gimnazijos auditą;

10.17. Puoselėja ir plėtoja Mažosios Lietuvos švietėjo Vydūno humanistinio ugdymo tradiciją.

 

 

Turinys 

 

 

11. Moksleiviai.

11.1. Moksleivių teisės:

11.1.1. Rinktis vieną iš privalomų mokymosi profilių;

11.1.2. Rinktis papildomo ugdymosi turinį ir formas;

11.1.3. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje;

11.1.4. Naudotis gimnazijos informaciniais ir materialiniais ištekliais;

11.1.5. Turėti sveikas ir saugias darbo ir poilsio sąlygas.

11.2. Moksleivių pareigos:

11.2.1. Įgyti pagrindinio ir vidurinio mokslo žinių, gebėjimų bei įgūdžių bent minimaliu valstybiniųstandartų lygmeniu;

11.2.2. Atstovauti gimnaziją tarpmokyklinėse moksleivių olimpiadose, konkursuose ir varžybose;

11.2.3. Dalyvauti gimnazijos savivaldos rinkimuose ir jos darbe;

11.2.4. Tausoti gimnazijos informacinius ir materialinius išteklius;

11.2.5. Laikytis gimnazijos vidaus darbo tvarkos.

 

12. Tėvai (globėjai)

12.1. Tėvų (globėjų) teisės:

12.1.1. Reikalauti valstybinius standartus atitinkančio ugdymo;

12.1.2. Reikalauti sveikų ir saugių darbo ir poilsio sąlygų moksleiviams;  

12.1.3. Gauti informaciją apie savo vaiko mokymąsi, elgesį ir mokymosi sąlygas;

12.1.4. Rinktis savo vaiko ugdymo kryptis ir formas;

12.1.5. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje.

 

12.2. Tėvų (globėjų) pareigos:

12.2.1. Sukurti prielaidas reguliariai pamokų ruošai namuose;

12.2.2. Sudaryti sveikas ir saugias vaiko darbo ir poilsio sąlygas namuose;

12.2.3. Informuoti pedagogus ir vadovus apie moksleivio veiklą, sveikatą ir gyvenimo sąlygas;

12.2.4. Dalyvauti svarstant vaiko ugdymo formas ir profilius gimnazijoje;

12.2.5. Dalyvauti gimnazijos savivaldos rinkimuose ir jos darbe.

 

13. Pedagogai.

13.1. Pedagogų teisės:

13.1.1. Pasirinkti moksleivių ugdymo būdus ir metodus;

13.1.2. Tobulinti savo kvalifikaciją ir įgyti aukštesnę arba patvirtinti turimą kvalifikacinę kategoriją;

13.1.3. Turėti sveikas ir saugias darbo sąlygas;

13.1.4. Gauti informaciją apie gimnazijos veiklą;

13.1.5. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje.

13.2. Pedagogų pareigos:

13.2.1. Teikti valstybinius standartus atitinkantį ugdymą;

13.2.2. Atestuotis;

13.2.3. Dalyvauti gimnazijos savivaldos rinkimuose ir jos darbe;

13.2.4. Atstovauti gimnaziją švietimo, mokslo ir kultūros renginiuose;

13.2.5. Laikytis gimnazijos vidaus darbo tvarkos.

 

 

Turinys 

 

 

14.  Gimnazijos savivaldą sudaro: gimnazijos taryba, pedagogų taryba, mokytojų metodinės komisijos, moksleivių asamblėja, moksleivių taryba, tėvų taryba, visuotinis tėvų susirinkimas,klasių tėvų komitetai. Savivaldos institucijų rinkimai organizuojami vadovaujantis jų rinkimo nuostatais. 

 

15. Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija.

15.1. Gimnazijos tarybą sudaro 5 pedagogai, 5 tėvai ir 5 moksleiviai – iš viso 15 narių;

15.2. Po penkis atstovus į gimnazijos tarybą slaptu balsavimu renka:

15.2.1. Pedagogų taryba;

15.2.2. Visuotinis tėvų susirinkimas;

15.2.3. Gimnazijos moksleivių asamblėja.

15.3. Gimnazijos taryba renkama dviems metams. Pasitraukus tarybos nariui, nedelsiantorganizuojami naujo nario rinkimai;

15.4. Gimnazijos tarybai vadovauja iš jos narių slaptu balsavimu išrinktas pirmininkas;

15.5. Gimnazijos tarybos posėdžiai vyksta mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, ne rečiau kaip kartą per du mėnesius.

15.6. Gimnazijos taryba:

15.6.1. Aptaria švietimo reformos klausimus ir gimnazijos veiklos prioritetus;

15.6.2. Svarsto gimnazijos darbo rezultatus;

15.6.3. Teikia pasiūlymus gimnazijos ir regiono švietimo vadovams;

15.6.4. Aprobuoja:

15.6.4.1. Gimnazijos nuostatus;

15.6.4.2. Vidaus darbo tvarkos taisykles;

15.6.4.3. Veiklos programą;

15.6.4.4. Ugdymo planą;

15.6.4.5. Pajamų ir išlaidų sąmatą;

15.6.4.6. Veiklos sąvadą;

15.6.5. Išklauso gimnazijos vadovų ataskaitas ir tarybos atstovų informacijas apie gimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą;

15.6.6. Informuoja apie savo veiklą gimnazijos bendruomenę.

 

16. Pedagogų taryba – pedagogų savivaldos institucija.

16.1. Pedagogų tarybą sudaro visi tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

16.2. Pedagogų taryba renka tarybos sekretorių, kuris padeda pirmininkui organizuoti darbą.

16.3. Pedagogų tarybos sekretorius renkamas dviems metams.

16.4. Pedagogų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius.

16.5. Pedagogų tarybos posėdžiai šaukiami mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, ir ne rečiau kaipkartą per tris mėnesius.

16.6. Pedagogų taryba:

16.6.1. Aptaria švietimo reformos ir ugdymo kaitos klausimus;

16.6.2. Svarsto ugdymo rezultatus;

16.6.3. Teikia gimnazijos tarybai aprobuoti:

16.6.3.1. Gimnazijos nuostatus;

16.6.3.2. Vidaus darbo tvarkos taisykles;

16.6.3.3. Veiklos programą;

16.6.3.4. Ugdymo planą;

16.6.4. Aprobuoja gimnazijos darbo planą, ugdymo programų ir vadovėlių sąrašus;

16.6.5. Išklauso gimnazijos vidinio ir išorinio audito ataskaitas;

16.6.6. Informuoja apie savo veiklą gimnazijos bendruomenę.

 

17. Moksleivių asamblėja – moksleivių savivaldos institucija.

17.1. Moksleivių asamblėją sudaro visi gimnazijos moksleiviai;

17.2. Asamblėja renka sekretorių, kuris padeda pirmininkui organizuoti darbą;

17.3. Asamblėjos sekretorius renkamas dviems metams;

17.4. Asamblėjai vadovauja moksleivių tarybos pirmininkas;

17.5. Asamblėjos vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Jose dalyvauja visi pedagogai.

17.6. Asamblėja:

17.6.1. Aptaria gimnazijos ugdymo organizavimo tvarką;

17.6.2. Vertina moksleivių pasiekimus ir elgesį;

17.6.3. Teikia pasiūlymus administracijai ir savivaldai;

17.6.4. Išklauso valdymo ir savivaldos atstovų informacijas apie gimnazijos veiklą.

 

18. Moksleivių taryba – moksleivių savivaldos institucija.                                              

18.1. Moksleivių tarybą sudaro kiekvienos klasės seniūnai ir asamblėjoje išrinkti dar penki moksleiviai;

18.2. Moksleivių tarybos nariai tiek klasėse, tiek asamblėjoje renkami slaptu balsavimu;

18.3. Moksleivių taryba renkama dvejiems metams. Pasitraukus tarybos nariui, nedelsiantorganizuojami naujo nario rinkimai;

18.4. Moksleivių tarybai vadovauja iš jos narių slaptu balsavimu asamblėjoje išrinktas pirmininkas;

18.5. Moksleivių tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per du mėnesius.

18.6. Moksleivių taryba:

18.6.1. Aptaria ugdymo turinį ir formas;

18.6.2. Svarsto moksleivių elgesio ir teisių klausimus;

18.6.3. Teikia pasiūlymus administracijai ir savivaldai;

18.6.4. Organizuoja renginius ir budėjimą;

18.6.5. Palaiko partnerystės ryšius su mokyklomis ir moksleivių bei jaunimo organizacijomis;

18.6.6. Informuoja apie savo veiklą gimnazijos bendruomenę.

 

19. Visuotinis tėvų susirinkimas – moksleivių tėvų savivaldos institucija.

19.1. Visuotinį tėvų susirinkimą sudaro visi moksleivių tėvai;

19.2. Susirinkimas renka sekretorių, kuris padeda pirmininkui organizuoti darbą;

19.3. Susirinkimo sekretorius renkamas dviems metams;

19.4. Susirinkimui vadovauja gimnazijos direktorius;

19.5. Visuotiniai tėvų susirinkimai vyksta ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Juose dalyvauja visipedagogai.

19.6. Visuotinis tėvų susirinkimas:

19.6.1. Aptaria gimnazijos ugdymo organizavimo tvarką;      

19.6.2. Svarsto gimnazijos bendruomenės kultūros klausimus;

19.6.3. Siūlo administracijai ir savivaldai;

19.6.4. Išklauso valdymo ir savivaldos atstovų informacijas apie gimnazijos veiklą.

 

20. Klasių tėvų komitetai – tėvų savivaldos institucijos.

20.1. Klasės tėvų komitetą sudaro trys tėvų atstovai.

20.2. Komitetą slaptu balsavimu išrenka klasės moksleivių tėvų susirinkimas rugsėjo mėnesį.

20.3. Klasės tėvų komitetas renkamas dvejiems metams. Pasitraukus komiteteto nariui, nedelsiantorganizuojami naujo nario rinkimai.

20.4. Komitetui vadovauja pirmininkas, kurį slaptu balsavimu iš komiteto narių išrenka klasėsmoksleivių tėvų susirinkimas.

20.5. Klasių tėvų susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Juose dalyvauja klasės auklėtojas ir mokytojai.

20.6. Klasės tėvų komitetas:

20.6.1. Aptaria ugdymo turinį ir formas;

20.6.2. Svarsto moksleivių elgesio ir teisių klausimus;

20.6.3. Teikia pasiūlymus administracijai ir savivaldai;

20.6.4. Organizuoja klasės renginius ir savitvarką;

20.6.5. Išklauso klasės mokytojų ir moksleivių informacijas apie klasės veiklą;

20.6.6. Informuoja apie savo veiklą gimnazijos bendruomenę.

 

 

Turinys 

 

 

21. Gimnazijai vadovauja direktorius.  

 

22. Direktorių skiria Šilutės rajono savivaldybės administratorius viešo konkurso organizavimo tvarka ir Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams.

 

23.  Direktorius skiria vadybines funkcijas pavaduotojams ugdymui bei administracijos ir ūkioreikalams.

 

24. Direktorius:

24.1. Priima  į gimnaziją ir išleidžia iš gimnazijos moksleivius;

24.2. Priima į darbą ir atleidžia iš darbo personalą;

24.3. Nustato personalo ir moksleivių pareigas;

24.4. Skatina personalą ir moksleivius;

24.5. Rūpinasi darbų ir civiline sauga;

24.6. Atstovauja gimnazijai visuomenėje, šalies ir užsienio institucijose;

24.7. Išduoda mokslo baigimo pažymėjimus ir brandos atestatus;

24.8. Organizuoja keliamuosius ir baigiamuosius egzaminus;

24.9. Organizuoja personalo instruktavimą, mokymą ir atestavimą;

24.10. Organizuoja aprūpinimą materialiniais ir informaciniais ištekliais;

24.11. Organizuoja vidinį auditą;

24.12. Organizuoja šių dokumentų rengimą:

24.12.1. Gimnazijos nuostatų;

24.12.2. Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių;

24.12.3. Gimnazijos veiklos programos;

24.12.4. Gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatos;

24.12.5. Gimnazijos darbo plano;

24.12.6. Gimnazijos ugdymo plano, programų ir projektų;

24.12.7. Gimnazijos sutarčių su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

24.12.8. Gimnazijos veiklos sąvado;

24.12.9. Gimnazijos veiklos ataskaitų;

24.12.10. Kolektyvinės sutarties;

24.12.11. Bylų nomenklatūros.

 

25. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

25.1. Organizuoja ugdymo plano, programų ir projektų vykdymą;

25.2. Koordinuoja mokytojų metodinę veiklą;

25.3. Analizuoja ugdymo procesą ir vertina ugdymo rezultatus;

25.4. Rengia gimnazijos ugdymo veiklą reglamentuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų vykdymą;

25.5. Tvarko gimnazijos ugdymo veiklos apskaitą;

25.6. Ruošia ugdymo proceso vidinio audito ataskaitas;

25.7. Informuoja ir konsultuoja mokytojus, moksleivius ir tėvus ugdymo klausimais.

 

26.    Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams:

26.1. Rūpinasi:

26.1.1. Tvarka ir švara patalpose ir teritorijoje;

26.1.2. Sveikomis ir saugiomis moksleivių ir personalo darbo sąlygomis;

26.1.3. Pastatų ir inventoriaus apsauga; 

26.1.4. Materialiniais ir informaciniais ištekliais;

26.1.5. Moksleivių maitinimu, pavėžėjimu ir apgyvendinimu bendrabutyje;

26.1.6. Moksleivių medicininiu aptarnavimu;

26.1.7. Moksleivių uniformos ir kitos aprangos tinkamumu;

26.2. Rengia gimnazijos personalo ir moksleivių darbo laiką reglamentuotuojančius dokumentus irkontroliuoja jų vykdymą:

26.3. Ruošia darbo laiko, darbų saugos ir materialinių bei informacinių, išteklių panaudojimo vidinio audito ataskaitas;

26.4. Tvarko gimnazijos administracinės ir ūkinės veiklos apskaitą;

26.5. Informuoja ir konsultuoja personalą ir moksleivius darbo laiko ir išteklių klausimais.

 

 

Turinys 

 

 

27. Direktoriaus pavaduotojus, pedagoginį ir kitą personalą priima į darbą ir atleidžia gimnazijosdirektorius įstatymų nustatyta tvarka.

 

28. Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos RespublikosVyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai.

 

 

Turinys 

 

 

29. Gimnazijos vadovai ir pedagogai atestuojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos RespubliosVyriausybės nustatyta tvarka.

 

 

Turinys 

 

 

30. Gimnazijos archyvo ir raštvedybos tvarką reglamentuoja:

30.1. Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas ir Lietuvos archyvų departamento prie LietuvosRespublikos vyriausybės ,,Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės”;

30.2. Gimnazijos direktoriaus patvirtinta ,,Bylų nomenklatūra” bei ,,Raštinės ir archyvo tvarkymonuostatai”.

 

 

Turinys 

 

 

31. Baigiamieji egzaminai organizuojami ir išsilavinimo pažymėjimai išduodami Švietimo ir moksloministerijos nustatyta tvarka.

 

 

Turinys 

 

 

32. Gimnazija yra pavaldi steigėjui.

 

33. Gimnazija bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo,sveikatos, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaikų teisių apsaugos, mokslo, studijų institucijomis irkt. ).

 

34. Gimnazija palaiko ryšius su kitomis mokyklomis, vietos bendruomene, partneriais užsienio šalyse.

 

 

Turinys 

 

 

35. Gimnazijos veiklą prižiūri Šilutės rajono savivaldybės švietimo skyrius bendrųjų švietimo įstaigųpriežiūros nuostatų nustatyta tvarka. Bendrosios švietimo politikos vykdymą prižiūri Švietimo irmokslo ministerija bei Klaipėdos apskrities viršininkas pagal Švietimo ir mokslo ministerijospatvirtintus nuostatus. Gimnazijos veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie gimnazijos atliekamo ugdymo kokybę.

 

36. Gimnazijos finansinę veiklą kontroliuoja Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos, Šilutės rajono savivaldybės kontrolierius ir Švietimo skyrius.

 

 

Turinys 

 

 

37. Gimnazija patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja priskirta žeme, savivaldybės pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo priemonėmis.

38. Gimnazija visiškai yra išlaikoma iš savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintąsąmatą.

 

39. Gimnazija gali turėti nebiudžetinių lėšų gautų už patalpų nuomą, naudojimąsi bendrabučiu,papildomą ugdymą, kursus, renginius, gaminamą produkciją, taip pat iš paramos ir labdaros.

 

40. Nebiudžetinės lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

41. Finansines operacijas vykdo gimnazijos buhalterijos tarnyba.

 

42. Gimnazija turi savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų, organizacijų ir įmoniųįnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei piliečių, taip pattarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

42.1. Fondo tikslas – suvienyti mokyklos bendruomenės narių pastangas, remiant Vydūno gimnazijos ugdomąją veiklą;

42.2. Fondo veiklą organizuoja gimnazijos taryba;

42.3. Gimnazijos taryba pateikia fondo pajamų ir išlaidų sąmatos projektą bei ataskaitą visuotiniamtėvų susirinkimui svarstyti kiekvienų mokslo metų pradžioje;

42.4. Fondo sąmatą tvirtina gimnazijos direktorius;

42.5. Fondo lėšų apskaitą tvarko gimnazijos buhalterija.

 

 

Turinys 

 

 

43. Moksleiviai, nevykdantys savo pareigų, atsako pagal gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisykles.

 

44. Pedagogai ir tėvai (ar vaiko globėjai), kurie neatlieka savo pareigų, fiziškai, psichiškai ir morališkai žaloja vaikus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

45. Pedagogai atsako už moksleivių sveikatą ir gyvybę pamokų, papildomojo ugdymo bei gimnazijosorganizuotų renginių metu.

  

46. Gimnazijos vadovybė atsako už švietimo ir mokslo ministro įsakymų, kitų norminiųdokumentų vykdymą, užtikrina, kad nebūtų atliekami moksliniai bandymai ar kitokieeksperimentai su vaiku, galintys pakenkti jo gyvybei, sveikatai, normaliai asmenybės brandai.

 

47. Gimnazijos direktorius atsako už  išlaidų sąmatos vykdymą ir visą gimnazijos veiklą bei josrezultatus.

 

48. Gimnazijos vadovams ir kitiems dirbantiems, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos Respublikosįstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.

 

 

Turinys 

 

 

49. Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės – gimnazijos bendruomenės darbą reglamentuojantisdokumentas.

 

50. Taisyklės reglamentuoja:

50.1. Ugdymo organizavimo tvarką;

50.2. Personalo darbo tvarką, jo skatinimo ir drausminimo priemonių sistemą;

50.3. Mokytojų ir klasės auklėtojų darbą;

50.4. Administracijos ir aptarnaujančio personalo darbą;

50.5. Moksleivių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimo tvarką;

50.6. Moksleivių elgesio taisykles su skatinimo ir drausminimo priemonių sistema;

50.7. Moksleivių maitinimo ir sveikatos priežiūros tvarką;

50.8. Moksleivių bendrabučio vidaus tvarką;

50.9. Renginių organizavimo tvarką;

50.10. Naudojimosi gimnazijos teritorija, patalpomis ir inventoriumi tvarką;

50.11. Teritorijos, patalpų ir inventoriaus priežiūros tvarką;

50.12. Archyvo ir raštvedybos tvarkymą;

50.13. Bibliotekos darbo tvarką;

50.14. Metodinio centro darbo tvarką;

50.15. Buhalterinės tarnybos darbo tvarką;

50.16. Gimnazijos rėmimo fondo tvarką;

50.17. Darbų ir civilinę saugą.

 

Turinys 

 

 

51. Gimnazijos nuostatus tvirtina jos steigėjas gimnazijos tarybai pritarus.

 

52. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi, pasikeitus bendriesiems nuostatams arba gimnazijosdirektoriaus ar gimnazijos tarybos iniciatyva. Naują nuostatų redakciją arba pataisas tvirtinasteigėjas.

 

 

Turinys 

 

 

 

► XIX. Reorganizavimas ir likvidavimas

53. Gimnazija reorganizuojama ir likviduojama steigėjo iniciatyva vadovaujantis Lietuvos RespublikosVyriausybės nutarimu patvirtintais Švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimonuostatais.

 

 

Turinys 

 

 

54. Gimnazija įregistruojama, perregistruojama ir išregistruojama Lietuvos Respublikos Vyriausybėsnustatyta tvarka.

 

Turinys 

 

► XX. Registravimas

 

► XVIII. Nuostatų tvirtinimas, keitimas ir papildymas

 

► XVII. Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės

 

► XVI. Atsakomybė

 

► XV. Turtas, lėšų šaltiniai ir jų naudojimas

 

► XIV. Gimnazijos veiklos priežiūra

 

► XIII. Gimnazijos ryšiai

 

► XII. Baigiamųjų egzaminų organizavimas. Išsilavinimo pažymėjimų išdavimas

 

► XI. Archyvas ir raštvedyba

 

► X. Vadovų ir pedagogų atestacija

 

► IX. Darbuotojų priėmimas į darbą ir darbo apmokėjimas

 

► VIII. Valdymas

 

► VII. Savivalda

 

► VI. Gimnazijos bendruomenės narių teisės ir pareigos

 

► V. Gimnazijos funkcijos

 

► IV. Gimnazijos misija

 

► III. Moksleivių priėmimas į gimnaziją