NON PROGREDI EST REGREDI (Neiti į priekį - reiškia eiti atgal)

Aprūpinimas

MOKINIŲ UGDYMO TOBULINIMO PROGRAMOS RĖMIMO FONDAS
 
   Gerb. Tėveliai, nuoširdžiai dėkojame, kad praėjusiais metais parėmėte Šilutės Vydūno gimnaziją. 2011 metais 2% paramos surinkta 1756,40 Lt.
Įsigijome roletus ir žaliuzes langams.
  Tikimės jūsų paramos ir šiemet. Gimnazijos aktų salei norime įsigyti 100 kėdžių.    
  2% Gyventojų pajamų mokesčio pervedimas nepelno organizacijoms yra puiki galimybė paremti aktų salės kėdžių įsigijimo akciją gimnazijoje.
    Kreipiuosi į Jus norėdama paraginti pasinaudoti šia paramos galimybe. Norėdami skirti 2% paramai, užpildykite specialios formos prašymą ir pateikite Valstybinės mokesčių inspekcijos Šilutės skyriui, Kęstučio g. 2 arba elektroniniu būdu (VMI prie FM nustatyta tvarka) nuo vasario 15 iki gegužės 1 dienos.
   Gimnazijos atsiskaitomoji sąskaita LT574010043500060153.
   Pagarbiai, direktorė Marina Stirbienė.
 
2012-03-01
 
MOKINIŲ NEMOKAMAS MAITINIMAS
 
PATVIRTINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos
Direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d.
įsakymu Nr. V1-6-29
 
Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo TVARKA
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Ši tvarka reglamentuoja nemokamo maitinimo organizavimą, teikimą bei valstybės lėšų tikslinį panaudojimą  mažas pajamas turinčių šeimų mokiniams Šilutės Vydūno gimnazijoje.
1.2. Nemokamas maitinimas Šilutės Vydūno gimnazijoje organizuojamas vadovaujantis LR socialinės paramos mokiniams įstatymu 2006 m. birželio 13 d. Nr. X-686, LR švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2490 patvirtintu mokinių nemokamo maitinimo LR švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtose mokyklose tvarkos aprašu, Šilutės rajono savivaldybės tarybos „Mokinių nemokamo maitinimo bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose tvarkos aprašu“, patvirtintu 2007 m. sausio 25 d. sprendimu Nr.T1-1417 ir LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 25d. įsakymu Nr. V-816 „Dėl pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes patvirtinimo“.
1.3. Mokinio teisę į nemokamą maitinimą ir nemokamo maitinimo skyrimą nustato Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašas. 
II. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
2.1. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje atsakingas gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Nemokamas mokinių maitinimas skiriamas pagal Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus sprendimus.
2.2. Atsakingas už nemokomą maitinimą direktoriaus pavaduotojas ugdymui raštu praneša mokiniui apie jam paskirtą nemokamą maitinimą sprendimo gimnazijoje gavimo dieną. Kitą dieną mokiniui išduodami nemokamo maitinimo talonai (pusryčių ir/ar pietų).
2.3. Maitinimas organizuojamas sudarant dekados valgiaraščius ir teikiamų maisto produktų asortimentą, kurie iki mokslo metų pradžios suderinami su visuomenės sveikatos centru ir patvirtinami gimnazijos direktoriaus įsakymu. Sudarant valgiaraščius, vadovautis patvirtintu pusryčių, pietų patiekalų gamybai reikalingų produktų sąrašu pagal mokinių amžiaus grupes. Užtikrinant tikslingą ir racionalų lėšų panaudojimą, maitinimo paslaugas teikianti įmonė pateikia gimnazijos administracijai kalkuliacines patiekalų lenteles.
2.4. Nemokamai maitinamiems mokiniams, esant gydytojo rekomendacijoms, organizuojamas tausojantis maitinimas.
2.5. Vienos dienos nemokamų pietų bei pusryčių kainas produktams įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) nustato Šilutės rajono Savivaldybės administracijos direktorius.
2.6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui išduoda mokiniams vardinius nemokamo maitinimo talonus kiekvienai dienai, kuriuose nurodyta data, pusryčių ar pietų kaina. Gavęs taloną, mokinys pasirašo žurnale (1 priedas).
2.7. Nemokamą maitinimą gaunantys mokiniai valgo: nuo 9.00 val. – pusryčius, nuo 11.30 val. iki 13.00 val. - pietus.
2.8. Pateikę taloną valgykloje, mokiniai gauna pusryčius ir/ar pietus pagal atskirą nemokamo maitinimo meniu. Pietų valgiaraštį sudaro pirmas patiekalas, antras patiekalas ir gėrimas.
2.9. Neatvykus į mokyklą mokiniui, gaunančiam nemokamą maitinimą, maitinamas mokinys iš papildomo sąrašo, kurį sudaro direktoriaus įsakymu patvirtinta nemokamo maitinimo komisija. Į šį sąrašą, atsiradus šeimoje papildomoms išlaidoms (nelaimės, šeimos nario invalidumo ar sunkios ligos bei kitais atvejais), įrašomi mokiniai pagal tėvų prašymus.
2.10. Nemokami pusryčiai ir pietūs gimnazijoje, esant nepanaudotų lėšų, gali būti organizuojami poilsio, švenčių bei atostogų dienomis per mokslo metus.
2.11. Atvykusiam į gimnaziją mokiniui, pateikusiam pažymą apie skirtą nemokamą maitinimą, maitinimas mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymose joje dienos. Išvykstančiam mokiniui raštinėje.
2.10. Išvykstant iš gimnazijos mokiniui, kuriam buvo skirtas nemokamas maitinimas, raštinėje išrašoma pažyma apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą.
III. APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ 
3.1. Mokykla apie lėšų panaudojimą atsiskaito Šilutės rajono savivaldybei, pateikdama nustatytos formos dokumentus pagal periodiškumą kas mėnesį, ketvirtį ir už metus:
3.1.1. direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo nemokamai maitinamų mokinių apskaitą: pildo mokinių, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, registravimo žurnalą (6 priedas);
3.1.2. kito mėnesio pirmosiomis darbo dienomis Nemokamo maitinimo komisija aktuoja nemokamo maitinimo talonus; aktai saugomi pas atsakingą už nemokamą maitinimą asmenį;
3.1.3. pagal Nemokamo maitinimo komisijos talonų nurašymo aktus ir Nemokamo maitinimo registravimo žurnalus direktoriaus pavaduotojas ugdymui parengia Pranešimą apie lėšų poreikį išlaidoms už produktus finansuoti, suderina su mokyklos vyr. buhalteriu ir pateikia Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriui (2 priedas);
3.1.4. pasibaigus mėnesiui, mokyklos vyr.buhalteris parengia Gautų ir panaudotų lėšų mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamam maitinimui bendrojo lavinimo mokyklose mėnesio ataskaitą ir pateikia Šilutės rajono savivaldybės Centralizuotai buhalterijai (3 priedas).
3.1.5. pasibaigus ketvirčiui ar metams, direktoriaus pavaduotojas ugdymui parengia Ketvirčio/metų mokinių nemokamo maitinimo ataskaitą, suderina su mokyklos vyr. buhalteriu ir pateikia Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriui (4,5 priedai).
3.2. Dokumentus pasirašo įstaigos vadovas ir buhalteris, nurodomas rengėjas.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Valstybės biudžeto lėšų, skiriamų mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamam maitinimui mokykloje organizuoti, panaudojimą turi teisę kontroliuoti  valstybės bei savivaldybės kontrolės institucijos, Šilutės rajono savivaldybės Švietimo skyrius, gimnazijos vadovai ir Nemokamo maitinimo komisija. Visuomenės sveikatos specialistai kontroliuoja, kad teikiama maitinimo paslauga būtų kokybiška ir atitiktų higienos normų reikalavimus.
 
PATVIRTINTA
Šilutės Vydūno gimnazijos direktoriaus
2012-04-16 įsakymu Nr. V1-6-106
 
2012 BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJOS REIKMĖMS
REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS
 
Mokomieji seminarai-5500 Lt
Spaudiniai-12000 Lt
Mokymo priemonės-22000 Lt
Transporto paslaugos-10700 Lt
Sveikatos priežiūros paslaugos-1000 Lt
Pašto ir telekomunikacijų paslaugos-2000 Lt
Komunalinės paslaugos-3400 Lt
Elektros skirstymo ir susijusios paslaugos-30000 Lt
Centralizuotas šilumos tiekimas-61000 Lt
Nuotekų ir atliekų šalinimo paslaugos, valymo ir aplinkosaugos paslaugos-10000 Lt
Įvairi biuro įranga ir reikmenys-1000 Lt
Apšvietimo įrenginiai-1000 Lt
Asmens higienos gaminiai-500 Lt
Valikliai ir poliravimo priemonės-1000 Lt
Mokykliniai baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai-3000 Lt
Remonto ir priežiūros paslaugos-5000 Lt
IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos-1200 Lt
Kompiuterinė įranga ir reikmenys-7900 Lt
Maitinimo paslaugos-63000 Lt.